RSS

 • Utfall i Redwood Pharmas emission

  Företrädesmissionen av units i Redwood Pharma AB (publ) (”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 20 juni 2017, har tecknats till 74 %. Utfall i emissionen Sammanlagt har 1 782 843 units, motsvarande 45 % av de units som erbjudits i företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av uniträtter […]

 • Redwood Pharma presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Den 12 juni presenterar Martin Vidaeus VD, Redwood Pharma AB (publ) och den senaste utvecklingen i bolaget på Sheraton Hotel i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.smabolagsdagen.net Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.smabolagsdagen.net   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com   Om […]

 • Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna

  Läkemedel som ska användas för kliniska prövningar är hårt reglerade. Nu startar den regulatoriskt reglerade tillverkningen av den aktiva substansen i RP101 som ska användas i de kliniska Fas II-studierna som planeras starta i höst. RP101 är en ny behandlingsterapi mot torra ögon främst för kvinnor efter klimakteriet. Material för kliniska studier är hårt reglerade. […]

 • Redwood Pharma genomför företrädesemission av units

  Den 18 maj 2017 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen kan tillföra Redwood Pharma upp till 24,2 mkr före emissionskostnader, varav 13,2 mkr initialt och ytterligare upp till 11,0 mkr vid full teckning av teckningsoptionerna. Företrädesemissionen är säkerställd till lägst […]

 • Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 15 maj 2017

  Redwood Pharma AB (publ) höll under måndagen den 15 maj 2017 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställelse av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna. Dispositioner beträffande bolagets resultat Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 8 737 605 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 10 714 […]

 • Redwood Pharma: Delårsrapport januari – mars 2017

  Perioden 1 januari – 31 mars 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 704 (-1 463) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -0,74 (-3,65) kr Väsentliga händelser under rapportperioden • Redwood Pharma färdigställde utvecklingen av en process för tillverkning av läkemedlet RP101 […]

 • Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma

  Aktieägarna i Redwood Pharma AB (publ), org.nr 556885-1280, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 16.00 i City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm. Anmälan m.m. För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som […]

 • Redwood Pharma inleder toxikologiska säkerhetsstudier för RP101

  Redwood Pharma AB (publ) inleder nu toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för läkemedelsprojektet RP101. Resultaten ska närmast användas i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra kliniska Fas II försök, vilket utgör nästa steg i utvecklingen av RP101. Projektet fortsätter att löpa planenligt. Under 2017 kommer bolagets läkemedelsprojekt RP101, utvecklingen av en terapi mot kronisk torra ögon, […]

 • Nytt amerikanskt patent godkänt

  Redwood Pharmas licensgivare, Broda Technologies, har fått ett ytterligare patent godkänt i USA för IntelliGel®-plattformen. Det nya patentet gäller som längst till 21 mars 2031 och innebär en förstärkning av skyddet kring IntelliGel, som därmed blir ännu mer intressant på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel som appliceras på ögat. Den amerikanska marknaden värderades 2015 […]